ETNIMU-toiminnan rekisteriseloste

Suomen muistiasiantuntijat ry

Finlands minnesspecialister rf

Tietosuojaseloste, päivitetty 3.2.2020

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin pitäjä

Suomen muistiasiantuntijat ry

Finlands minnesspecialister rf

Itämerenkatu 5, 7. krs

00180 Helsinki

www.muistiasiantuntijat.fi, www.sumut.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nina Pellosniemi

puh: 050 322 0701

nina.pellosniemi@sumut.fi

3. Rekisterin nimi

ETNIMU-toiminnan henkilötietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on ylläpitää listaa ETNIMU-toiminnan:

opastus-, koulutus- ja kehittämistoimintaan ilmoittautuneista ja osallistuvista henkilöistä sekä henkilöistä

jotka ovat olleet yhteydessä ja toivovat jatkossa tietoa ETNIMU-toiminnasta

sekä osallistumismahdollisuuksista.

Rekisterin yhteystietoja käytetään yhteydenpitoon, tiedottamiseen, tilaisuuksien ja muun

toiminnan järjestämiseen sekä palautteen keräämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

Yhteystiedot: (henkilön nimi, postiosoite ja/tai sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Ikä

kielitaito

ammatti

Lisäksi henkilöiltä, jotka tekevät toiminnalle palkkioperusteisia työsuoritteita kysytään:

Verokorttitiedot

Pankkitilin numero

Ruokatarjoilujen yhteydessä kysytään osallistujilta lisäksi erityisruokavaliot. Tarvittaessa henkilön

tietoihin voidaan lisätä esteettömyysvaateisiin liittyvä tieto, kuten pyörätuolin käyttö.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään tai heidän valtuuttamiltansa

yhteyshenkilöiltä. Tiedot saadaan henkilöiltä kasvokkain, puhelimitse, sähköpostilla tai internetin kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttamista koskevat päätökset tehdään

pyytämällä siihen asianomaisen lupa. Tietoja voidaan luovuttaa myös asianomaisen omasta

aloitteesta. Tapahtumiin tms. toimintaan osallistuvista ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille,

ellei kyseessä ole esim. hotellin tms. vaatimukset. Tiedot erityisruokavalioista tai

esteettömyysvaateista voidaan luovuttaa tilaisuuden järjestämistä varten järjestelyistä vastaavalle

taholle. Henkilöiden, jotka tekevät palkkioperusteisia työsuoritteita, tiedot luovutetaan yhdistyksen

tilitoimistolle tai tilaajataholle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Osa yhteystiedoista voidaan kerätä manuaalisesti. Yhteystiedot kirjataan sähköiseen

tietojärjestelmään, jonka jälkeen manuaaliversiot tuhotaan.

Sähköinen aineisto:

Rekisteri on sähköinen ja vain yhdistyksen työntekijöiden käytettävissä. Rekisterin tietoja käytetään

vain kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin yhdistyksen asianomaisten työntekijöiden toimesta.

Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti.